Algemene Leveringsvoorwaarden

 

van:

 

MichaelKames.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp aan de Veerse Meer 2, 2134 VR, ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 53134664.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MichaelKames.nl en een opdrachtgever waarop MichaelKames.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MichaelKames.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Offertes

1. De door MichaelKames.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn, tenzij anders aangegeven, geldig gedurende 30 dagen. MichaelKames.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door MichaelKames.nl is ontvangen en geaccepteerd of wanneer opdrachtgever middels een brief, email of andere vorm van schriftelijke communicatie akkoord geeft voor de offerte.

3. Aanvullingen op- en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

4. MichaelKames.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

6. In een offerte vermelde gecategoriseerd stemmenwerk heeft een gelimiteerd gebruiksrecht volgens artikel 11.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Teksten en/of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.

2. MichaelKames.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig te verwachten goed vakmanschap uitvoeren. MichaelKames.nl staat er niet voor in de geschiktheid te bezitten voor het door opdrachtgever beoogde resultaat van de opname.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist en niet in de weg staat, heeft MichaelKames.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. MichaelKames.nl stelt opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MichaelKames.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MichaelKames.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MichaelKames.nl zijn verstrekt, heeft MichaelKames.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Werkvormen die gebruikt zijn om tot de uiteindelijke productie te komen, blijven eigendom van MichaelKames.nl, tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt. MichaelKames.nl is niet verplicht deze te bewaren.

6. MichaelKames.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer MichaelKames.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorden te zijn.

 

Artikel 4. Leveringstermijn

1. Een aangegeven- en/of afgesproken leveringstermijn zal te allen tijde door MichaelKames.nl getracht worden na te komen, de termijn is echter nimmer bindend.

 

Artikel 5. Meerwerk

1. Het werk omvat alleen datgene dat tussen MichaelKames.nl en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor- of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een adequate uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal MichaelKames.nl de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MichaelKames.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (dus ook in de tekst, de plaats of wijze van opname, enz.) welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4. Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering daarvan, moeten die door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan MichaelKames.nl ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

5. In afwijking van lid 1 zal MichaelKames.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MichaelKames.nl kan worden toegerekend.

 

Artikel 7. Annulering

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk annuleren. Annuleringen door de opdrachtgever tot 24 uur na totstandkoming overeenkomst worden niet in rekening gebracht mits een levering, geheel dan wel gedeeltelijk noch een aantoonbare opname nog niet heeft plaatsgevonden. Bij latere afzegging is het volledige tarief verschuldigd.

2. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producties weigert af te nemen, is hij verplicht eventuele door MichaelKames.nl reeds ingeschakelde derden tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten te betalen en is hij overigens jegens MichaelKames.nl gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever is voorts verplicht MichaelKames.nl te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de producties.

3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt MichaelKames.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van MichaelKames.nl op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: a. na het sluiten van de overeenkomst aan MichaelKames.nl ter kennis gekomen omstandigheden geven MichaelKames.nl goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; b. indien MichaelKames.nl opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is MichaelKames.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van MichaelKames.nl schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang MichaelKames.nl geen volledige betaling inzake een overeenkomst met een opdrachtgever heeft ontvangen, blijven de geleverde producties eigendom van MichaelKames.nl en is er geen toestemming tot uitzending of andersoortige openbaarmaking, verveelvoudiging en/of verspreiding van de geleverde productie.

2. MichaelKames.nl heeft het recht deze producties terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de producties wordt gelegd.

3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producties, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

1. Op alle door MichaelKames.nl verstrekte concepten, teksten, tekst- en stemvoorstellen enz. behoudt MichaelKames.nl zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MichaelKames.nl.

2. Alle door MichaelKames.nl verstrekte producties zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever mag deze producties niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer verveelvoudigen, openbaar maken of ter kennis van derden brengen, anders dan in de opdrachtbevestiging is afgesproken. Indien de opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt, is MichaelKames.nl gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van MichaelKames.nl.

3. De opdrachtgever vrijwaart MichaelKames.nl van alle aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens.

 

Artikel 11. Gebruiksrecht

1. In het geval van commentaaropnamen bij bedrijfs- en productpresentaties is het gebruiksrecht, mits binnen de oorspronkelijke context van de opname en voor intern gebruik, voor onbeperkte duur en wereldwijd.

2. in het geval van documentaires geldt een gebruiksrecht van onbeperkte duur in Nederland, mits binnen de oorspronkelijke context van de opname en gebruikt binnen de context van de overeenkomst dan wel redelijkerwijs aannemelijk is voor dit type stemwerk.

3. in het geval van reclamespots voor radio, televisie, particuliere kabelnetwerken en bioscoop geldt een gebruiksrecht van één jaar in Nederland, vanaf de datum van opname. Daarna geldt een "repeat fee" van 50% per jaar.

4. Andere stemopnames dan de voorgaande zijn geacht een vrij gebruiksrecht te hebben mits binnen de oorspronkelijke context van de opname, voor onbeperkte duur en wereldwijd tenzij anders specifiek opgenomen in de overeenkomst en gebruikt binnen de context van de overeenkomst dan wel redelijkerwijs aannemelijk is voor het type stemwerk.

5. Voor al het gebruik anders dan aangegeven hier te boven dient voorafgaande schriftelijke toestemming van MichaelKames.nl te worden verkregen.

6. Bij oneigenlijk gebruik anders dan overeengekomen behoudt MichaelKames.nl onverminderd het recht automatisch aanspraak te maken op vergoeding vermeerderd met een 100% toeslag.

 

Artikel 12. Auteursrecht

1. MichaelKames.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Indien de opdrachtgever wenst dat MichaelKames.nl bij zijn werkzaamheden gebruik maakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerken of andere geluiden dan garandeert opdrachtgever dat hij over de benodigde (auteurs)rechten beschikt.

3. Opdrachtgever vrijwaart MichaelKames.nl van alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproductierechten.Voorts vrijwaart opdrachtgever MichaelKames.nl van alle aanspraken door derden wegens de uitoefening door MichaelKames.nl van de hem ingevolge de opdrachtgever ter beschikking gestelde rechten. Opdrachtgever zal aan MichaelKames.nl alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor MichaelKames.nl voortvloeien uit deze aanspraken.

 

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen

1. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen na de dag van de levering c.q. oplevering MichaelKames.nl wijst op gebreken, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamering.

2. Geringe afwijkingen bij stemgeluid, opnameniveau, tijdsduur enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

3. Indien de klacht naar het oordeel van MichaelKames.nl gegrond is, zal MichaelKames.nl hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producties, hetzij de geleverde producties gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

4. Indien aanlevering van een gecorrigeerde versie van het afgekeurde werk inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden, dient dit door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal MichaelKames.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 (Aansprakelijkheid).

 

Artikel 14. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.

2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van MichaelKames.nl binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

3. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd.

4. Indien incasso door een derde partij noodzakelijk blijkt ten behoeve van ´t verkrijgen van geldelijke voldoening van uitstaande vorderingen die MichaelKames.nl heeft op in gebreke gestelde opdrachtgever, zullen deze kosten te allen tijde voor rekening van deze opdrachtgever komen.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van MichaelKames.nl en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens MichaelKames.nl onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Indien opdrachtgever MichaelKames.nl aansprakelijk stelt voor geleden schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

2. MichaelKames.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle mogelijke oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MichaelKames.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MichaelKames.nl niet in staat is verplichtingen na te komen. Ziekte, verkoudheid of dusdanige omstandigheid waarin de stem niet optimaal ingezet kan worden om redelijk te verwachten kwaliteit te kunnen leveren is hierbij inbegrepen, MichaelKames.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MichaelKames.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MichaelKames.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MichaelKames.nl niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien MichaelKames.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is MichaelKames.nl gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen MichaelKames.nl en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.